اصطلاحات انگليسي مربوط به مو و ريزش مو

اصطلاحات انگليسي مربوط به مو و ريزش مو

تدریس خصوصی زبان انگلیسی
hair & hair falling
مو و ريزش مو

۱-  my hair is very greasy
?موهايم خيلي چرب است

۲- my hair is falling out
?موهايم مي ريزد

۳- I’m losing my haire
?موهايم مي ريزد « براي مردها

۴- my hair is thinning
?موهايم  دارد کم پشت مي شود

۵- I’m geting bald
?دارم طاس مي شوم

۶- I have a bald patch
?وسط سرم طاس شده است

۷- I have a alot of dandruff
?موهايم (خيلي) شوره دارد

۸- why don’t you use some haire tonic?
?چرا از داروي تقويت مو استفاده نمي کني


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , ,