عبارات کاربردی در مکالمه زبان انگلیسی

conversation-pieces-english_a

? چند عبارت کاربردی که حین مکالمه زیاد استفاده میشود:

?Generally
?به طور کلی

?As a matter of fact
?در حقیقت

?To be honest
?حقیقتش،راستشو بخواهی

?On one hand
?از یک طرف،

?On the other hand
?از طرف دیگر

?Moreover
?علاوه بر این

?Also
?همچنین

?Not also
?نه تنها

?Basically
?اساسا

?According to
?بر طبق

?Regarding
?از لحاظ…

?Fortunately
?خوشبختانه

?Unfortunately
?متاسفانه

?In addition
?علاوه بر این

?Whereas
?در حالیکه

?Therefore
?بنابراین

?Nevertheless
?با وجود اینکه

?Despite
?علیرغم

?Meanwhile
?در همین حین، همزمان

?In parallel to
?در راستای….


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , , ,