لغات مهم در مورد مدرسه و دانشگاه


?Preschool
?پیش دبستانی
☀️Kindergarten
☀️کودکستان
?Primary school
?ابتدایی (5 الی 11 ساله)
☀️Elementary school.
☀️ ابتدایی

?First grade
?پایه اول ابتدایی (کلاس اول)
☀️Fifth grade
☀️کلاس پنجم
?Middle school
?دوره میانی یا راهنمایی
☀️Sixth grade
☀️کلاس ششم
?High school
?دبیرستان
☀️Apply to colleges / universities
☀️دانشگاه شرکت کردن

?Send in your application / submit your application
?درخواست پذیرش کردن
☀️Get good grades
☀️نمرات خوبی گرفتن
?Get a scholarship / be awarded a scholarship
?بورسیه گرفتن
☀️Take classes / take courses
☀️انتخاب واحد کردن
?Take notes
?یادداشت برداری کردن
☀️Giving the lecture
☀️سخنرانی کردن

?Give presentations / make presentations
?ارائه تدریس

☀️Do research
☀️تحقیق کردن
?Write an essay / an assignment / a report or a paper
?مقاله کوتاه، تحقیق، گزارش یا مقاله نوشتن
☀️Hand in your work
☀️ارائه دادن تکالیف

?Grade the assignment
?نمره دادن
☀️Give you feedback
☀️بازخورد نمره را نوشتن
?Take tests/ take exams
?امتحان دادن
☀️Pass the test
☀️قبول شدن در امتحان

?Fail the test
?رد شدن در امتحان
☀️Pass a course
☀️درسی را قبول شدن
?Fail a course
?درسی را رد شدن
☀️Withdraw from / Drop the course
☀️حذف کردن درس یا واحد دانشگاهی

?Choose a major / choose a concentration
?انتخاب رشته
☀️Graduate from college
☀️فارغ التحصیل شدن از دانشگاه
?Get a diploma
?دیپلم گرفتن
☀️Have a degree
☀️تحصیلات دانشگاهی داشتن
?Associate Degree
?کاردانی
☀️Bachelor’s degree
☀️لیسانس

?Master’s degree
?فوق لیسانس
☀️Doctorate (PhD)
☀️دکترا

Tags: , , , , , ,